Práva a povinností z vadného plnenia

 

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare počas 24 mesiacov od prevzatia veci Kupujúcim. V prípade, že bola v katalógu, na webových stránkach www.tabule-nastenky.sk , v  záručnom liste priloženom k výrobku, na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť (záručná lehota), zodpovedá Predávajúci za to, že vec bude počas záručnej lehoty spôsobilá na použitie obvyklým spôsobom (na obvyklý účel) alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto zmluvne poskytnutá záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Kupujúcí je povinnný zoznámiť sa s návodom na montážalebo na používanie zakúpeného výrobku pred jeho použitím. Návody na obsluhu alebo montáž sú buď priložené priamo pri tovare alebo sú k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach www.tnastenky-tabule.sk na stránke s  etadilom produktu. V prípade, že by návod ku tovaru alebol k dispozícii ani pri tovare ani na webovej stránke, Predávajúci zašle návod Kupujúcemu na vyžiadanie.

Predávajúci zodpovídá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a keď chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,

 2. sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,

 3. vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, keď bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

 4. vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a

 5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Keď sa vada prejaví počas šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná (mala chybu) už pri prevzatí.

Keď vec nemá požadované vlastnosti uvedené vyššie, môže Kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, keď to vzhľadom na povahu veci nie je neprimerané, ale keď sa vada týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Keď je to vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmú ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, keď nemôže vec riadne používať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave alebo kvôli väčšiemu poču vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo odstúpiť od zmluvy.

Keď neodstúpi od zmluvy Kupujúci, alebo keď neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, tiež v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo keby vykonanie nápravy Kupujúcemu malo spôsobiť značné potiaže (problémy).

Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nenáležia (nepatria), keď Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo keď Kupujúci vadu sám spôsobil, najmä týmito spôsobmi:

 1. výrobok bol inštalovaný alebo používaný v rozpore s návodom na použitie alebo návodom na obsluhu alebo ak závada alebo poškodenie vznikli preukázateľne neprávnym používaním,

 2. výrobok je mechanicky poškodený (napr. v prípade nedovolených zásahov do výrobku),

 3. vada bola spôsobená neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním alebo tým, že výrobok bol používaný na iný ako obvyklý alebo výrobcom stanovený účel.

Ďalej sa zodpovednosť Predávajúceho v rozsahu uvedenom vyššie nevzťahuje na prípady:

 1. na výrobku predávaného za nižšiu cenu na vadu, kvôli ktorej bola dohodnutá nižšia cena,

 2. keď má Kupujúcim uvádzaná vada charakter opotrebenia, ktoré je spôsobené obvyklým užívaním výrobku.

Zodpovednosť za vady sa ďalej z povahy veci nevzťahuje na poškodenia vzniknuté živelnou pohromou alebo inými vonkajšími vplyvmi, napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti, teda ktoré v žiadnom prípade nevznikli vadným plnením zo strany Predávajúceho.

V prípade výskytu vady, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu zaslaním fotografií vady/vád a stručného popisu na e-mailovú adresu info@tabule-nastenky.sk, do predmetu prosím uveďte slovo „Reklamácia“.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy, případne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočitáva doba primeraná podľe druhu výrobku či služby, potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, keď sa Predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Reklamáciu je možné uznať iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

 1. že sa jedná o vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá z dôvodu vadného plnenia, uplatnenú v lehote 24 mesiacocv od prevzatia výrobku, alebo v zmluvne poskytnutej záručnej lehote; túto skutočnosť Kupujúci preukáže spravidla účtenkou (bločkom) alebo riadne a čitateľne vyplneným záručným listom s vyznačeným dátumom predaa, ktorý obsahuje aj pečiatku predajne s podpisom predavača v prípade, že k výrobku bola poskytnutá záruka. Kupujúci musí predložiť Záručný list vždy pri reklamácii výrobku, ktorého záruku prodĺžil výrobca.

 2. že Kupujúci kúpil výrobok od Predávajúceho a za akú cenu; túto skutočnosť kupujúci preukáže spravidla platným dokladem o predaji s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku, ktorý preukazuje nákup reklamovaného tovaru u Predávajúceho.

 3. že výrobok je vadný; na tento účel Kupujúci predloží vadný výrobok Predávajúcemu alebo osobe, ktorá je predávajícim alebo výrobcom určená na vykonanie opravy.

Keď Kupujúci riadne nesplní ktorúkoľvek z tu uvedených podmienok, reklamácia nemôže byť uznaná ako oprávnená.

Predávajúci informuje Kupujúceho o vybavení reklamácie a o tom, do akej lehoty si má daný tovar vyzdvihnúť. Keď Kupujúcimu nebude doručená informácia o vybavení reklamácie v lehote 30 dní, a to z akéhokoľvek dôvodu na strane Predávajúceho či Kupujúceho, je Kupujúci povinnný vyzdvihnúť si daný tovar neodkladne po uplynutí 30-dňovej lehoty, v ktorej mala byť reklamácia najneskôr vybavená.

Rýchla doprava

prijaté a zaplatené objednávky

odošleme do 48 hodín

Bezpečné dodanie

všetky zásielky sú pokryté

poistením

+420 604 958 605

Horúca linka je otvorená od

8:00 do 16:00 v pracovných dňoch.

14 dní na vrátenie

objednané produkty môžete vrátiť

až do 14 dní od dátumu nákupu