Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY
 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Kupujúci:
Meno a priezvisko: ___________________
Bydlisko:

___________________

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim:
Obchodné meno: ALLBOARDS Česko s.r.o.
Sídlo: 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava
IČO: 05855772, C 98561 vedená u Krajského soudu v Brně
E-mailový kontakt: _____________________________
týkajúcej sa produktu:
_____________________________
_____________________________
Dátum objednania: _____________________________
Číslo objednávky: _____________________________
Číslo faktúry: _____________________________
Dôvod vrátenia produktu (nepovinné):
  • Produkt mi nevyhovuje
  • Iný dôvod: ______________________________________________________________
Kúpna cena má byť vrátená: bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:
IBAN: ___________________________________________________________________
Číslo účtu: ______________________________________________________________
Kód banky: _____________________________________________________________
Miesto: _______________
Dátum: _______________
 
___________________________
(podpis spotrebiteľa – v prípade, ak sa formulár podáva v listinnej podobe)

Rýchla doprava

prijaté a zaplatené objednávky

odošleme do 48 hodín

Bezpečné dodanie

všetky zásielky sú pokryté

poistením

+420 739 410 459

Horúca linka je otvorená od

8:00 do 16:00 v pracovných dňoch.

14 dní na vrátenie

objednané produkty môžete vrátiť

až do 14 dní od dátumu nákupu