spoločnosti ALLBOARDS Česko s.r.o.
 
ALLBOARDS Česko s.r.o. , so sídlom: 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava, zapísaná ako C 98561 vedená u Krajského soudu v Brně vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“):
KONTAKTY:
Kontaktná adresa:
ALLBOARDS Česko s.r.o.
5. května 3318/16
586 01 Jihlava
IČO: 05855772
Sídlo podnikania: 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava
Zapísaná ako C 98561 vedená u Krajského soudu v Brně
Email: info@tabule-magneticke.cz
Telefón: [+420] 739 410 459
Bankové spojenie: 2001685880/2010

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 
 1. Predávajúci - spoločnosť ALLBOARDS Česko s.r.o. , so sídlom: 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava, zapísaná ako C 98561 vedená u Krajského soudu v Brně, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2.  Zákazník - fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. fyzická osoba - osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. podnikateľ - podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie aj osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. Produkt - akýkoľvek produkt patriaci do portfólia predávajúceho, ktorý je predávaný predávajúcimprostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcimprevádzkovaný na webovej stránke firmy ALLBOARDS Česko s.r.o., umiestnenej na internetovej adrese www.tabule-nastenky.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 6. Strany - predávajúci a zákazník;
 7. ponuka produktu - ponuka produktu zo strany predávajúceho predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vydavateľstva;
 8. objednávka - prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu;
 9. uskutočnenie objednávky - odoslanie objednávky predávajúcemu prostredníctvom on-line formulára;
 10. uzavretie kúpnej zmluvy - kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho;
 11. účet - bankový účet predávajúceho;
 12. zaplatenie kúpnej ceny produktu - zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese predávajúceho sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou predávajúceho;
 13. nákup na splátky - nákup produktu s postupným splácaním kúpnej ceny, a to na základe predchádzajúcej písomnej dohody s predávajúcim.
 14. poštová preprava - poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

          Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

 
Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho
zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava.
 1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka ako pre predávajúceho, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok, túto ponuku zrušiť. Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje sa návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom online formulára na príslušnej webovej adrese predávajúceho. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje vydavateľstvo, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky vydavateľstvom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

III.

Práva a povinnosti predávajúceho

 
 1. Predávajúci má právo meniť portfólio svojich produktov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Predávajúci má právo stiahnuť produkt z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Predávajúci je oprávnený uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom. V prípade nákupu na splátky je vlastníkom produktu Predávajúci až do zaplatenia celej kúpnej ceny.
 4. Predávajúci je oprávnený upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Predávajúci spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty predávajúceho a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 6. Predávajúci má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 7. Predávajúci je oprávnený odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. Výnimku tvorí nákup na splátky, ktorý však musí byť dohodnutý vopred. Nákup na splátky je možný len u zákazníka – podnikateľa.
 8. Predávajúci nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 9. V prípade odstúpenia od zmluvy, v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu, zo strany zákazníka je predávajúci povinný toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt zákazníkovi.
 10. Predávajúci je povinný vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 11. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením neprávnej adresy zákazníkom.
 12. V prípade omeškania so zaplatením ceny je predávajúci oprávnený požadovať od zákazníka úroky z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1 Obchodného zákonníka.
 

IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu a to písomne. Pri odstúpení je potrebné uviesť dôvod odstúpenia. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia predávajúcim, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si doručenie produktu poštou alebo kuriérom. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. Cena za doručenie je vždy zobrazená na objednávke a to buď prostredníctvom DPD Pickup, DPD Private alebo Toptrans Standard.
 4. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla predávajúcemu.
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade osobného odberu na adrese predávajúceho je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštou alebo kuriérom je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný na dobierku. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká predávajúcemu právo pohľadávku uplatniť na súde.
 6. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 7. Zákazník má právo, pri vybraných produktoch, využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s predávajúcim.
 8. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 9. Zákazník je povinný oznámiť predávajúcemu zmenu adresy a kontaktných údajov, a to najmä v prípade platby produktu na splátky.
 10. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 11. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi predávajúcim posielané vo forme elektronickej správy (emailom) adresované na emailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol predávajúcemu. Predávajúci je tiež oprávnený zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.
 

V.

Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka - fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.
 4. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2 má právo na vrátenie finančných prostriedkov od predávajúceho, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijal, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 5. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol produkt doručený, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 6. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: Zákazník sa môže obrátiť na vydavateľstvo so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo porušilo jeho práva. Ak vydavateľstvo na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi vydavateľstvom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 

VI.

Ustanovenia k jednotlivým produktom

 1. Platby za objednaný tovar sa realizujú v mene EUR, bezhotovostným prevodom.
 2. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter.
 

VII

Ochrana osobných údajov

 
 1. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka, s výnimkou údajov potrebných k doručeniu produktu zvoleným prepravcom.
 2. spoločnosť ALLBOARDS Česko s.r.o., so sídlom: 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava, zapísaná C 98561 vedená u Krajského soudu v Brně ako prevádzkovateľovi (ďalej len „predávajúci“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), . Jedná sa o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Predávajúci zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom pre ich plnenie zo strany vydavateľstva (napr. doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napr. priamy marketing) .
 4. Zákazník súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom: použitia osobných údajov pre zasielanie newslettera a za účelom priameho marketingu.
 5. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 6. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. nariadenia.
 7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý
 8. Predávajúci sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.
 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 
 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla vydavateľstva.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.11.2019.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s vydavateľstvom.

Rýchla doprava

prijaté a zaplatené objednávky

odošleme do 48 hodín

Bezpečné dodanie

všetky zásielky sú pokryté

poistením

+420 604 958 605

Horúca linka je otvorená od

8:00 do 16:00 v pracovných dňoch.

14 dní na vrátenie

objednané produkty môžete vrátiť

až do 14 dní od dátumu nákupu