Májová súťaž o zľavy až 50%

Čo Vám prinesie MÁJ? Zľavy až 50%.

Nakúpte v máji na našom e-shope v minimálne hodnote 1500, -, vytvorte si účet a prihláste sa k odberu noviniek a budete automaticky zaradení do súťaže až o 50% späť z celkovej hodnoty Vašej objednávky.
Súťaž je platná od 1.5.2021 do 31.5.2021.

O zaradení do súťaže po splnení podmienok, aj prípadnej výhre, budete informovaní e-mailom.

1.6.2021 budeme losovať 3 objednávky, ktoré budú spĺňať vyššie uvedené podmienky.

  1. miesto = zľava na objednávku, ktorá bola do súťaže zaradená vo výške 50%
  2. miesto = zľava na objednávku, ktorá bola do súťaže zaradená vo výške 20%
  3. miesto = zľava na objednávku, ktorá bola do súťaže zaradená vo výške 10%

Zľavy nie sú prenosné a je možné uplatniť iba na objednávku, ktorá bola do súťaže zaradené.

Prajeme Vám veľa šťastia !!

Súťažné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1

Predmetom týchto všeobecných súťažných podmienok (ďalej len "Súťažné podmienky") je stanoviť záväzné pravidlá, na základe ktorých budú prebiehať súťaže prevádzkovanej na webových stránkach Usporiadateľa.

1.2

Vzťahy Usporiadateľa sa Súťažiacimi sa riadi týmito Súťažnými podmienkami (ďalej len "Podmienky"), ak neustanovuje inak osobitné podmienky Súťaže alebo oznámenie o vyhlásení Súťaže, umiestnené na webových stránkach Usporiadateľa.

2. Definícia použitých pojmov

2.1

Usporiadateľom je spoločnosť ALLBOARDS s.r.o., so sídlom 5. mája 3318/16, PSČ 586 01 Jihlava, IČO: 05855772, DIČ: CZ05855772.

2.2

Súťažiacim je osoba, ktorá je riadne zaregistrovaná na príslušnom serveri Usporiadateľa v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a je prihlásená k odberu newslettera.

2.3

Súťažiacim je Používateľ zúčastňujúci sa Súťaže vyhlásené Usporiadateľom.

2.4

Výhercom Súťaže je Používateľ, ktorý zakúpil a riadne uhradil tovar z ponúkaného sortimentu na e-shope Usporiadateľa, a to v minimálnej hodnote 60 Euro a splnil podmienky danej súťaže, tj. Zaregistroval sa na e-shope Usporiadateľa a prihlásil sa k odberu newslettera . Pokiaľ nebude niektorá z uvedených podmienok splnená, nárok na výhru zaniká.

2.5

Za vyhlásenia súťaže je považované oznámenie o konania súťaže, uverejnenej Usporiadateľom na jeho webových stránkach, a riadi sa podľa týchto Súťažných podmienok.

2.6

Začiatkom Súťaže je deň označený ako začiatok Súťaže vo vyhlásení súťaže, tj. 1.5.2021

2.7

Koncom Súťaže je deň označený ako ukončenie Súťaže vo vyhlásení súťaže, tj. 31.5.2021

3. Všeobecné pravidlá

3.1

Súťaží sa môžu zúčastniť všetci zaregistrovaní Užívatelia, ktorí súhlasia s týmito Súťažnými podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami, s výnimkou zamestnancov a spolupracovníkov Usporiadateľa a ich rodinných príslušníkov.

3.2

Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

3.3

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré nesúhlasia s týmito Súťažnými podmienkami.

3.4

Súťaž je považovaná za začatú jej vyhlásením na webových stránkach Usporiadateľa.

3.5

Súťažiaci sa do súťaže zapojí po vytvorení a riadnom uhradení objednávky v minimálnej výške 60 Euro, zaregistruje sa na e-shope Usporiadateľa a prihlási sa k odberu newslettera. V prípade, že tieto podmienky budú splnené, stáva sa automaticky aktívnym Súťažiacim.

3.6

Zo všetkých Súťažiacich, ktorí budú po splnení podmienok do súťaže zaradení, budú vylosovaní traja Výhercovia, a to v poradí a výške výhry nasledovne:

  1. miesto = zľava na objednávku, ktorá bola do súťaže zaradená vo výške 50%
  2. miesto = zľava na objednávku, ktorá bola do súťaže zaradená vo výške 20%
  3. miesto = zľava na objednávku, ktorá bola do súťaže zaradená vo výške 10%

Zľavu je možné využiť len na objednávku, ktorá bola do súťaže zaradená. Výhra nie je prenosná a vzťahuje sa celú hodnotu objednávky, z ktorej bude v prípade výhry odpočítaná. Výherca bude kontaktovaný e-mailom a vyzvaný k zaslaniu čísla účtu na vyplatenie výhry.

3.7

Výhra je odovzdaná Usporiadateľom najneskôr do 30 dní od určenia Výherca, a to formou peňažného prevodu v prospech Výherca, po oznámení potrebných informácií k uskutočneniu tohto prevodu.

3.8

Výhru nemožno vymáhať súdnou cestou.

4. Práva a povinnosti súťažiaceho

4.1

Súťažiaci prehlasuje, že sa zúčastňuje súťaže dobrovoľne. Ak sa zaradením do súťaže nesúhlasí, má právo toto oznámiť Usporiadateľovi a týmto bude zo súťaže okamžite odobratý.

4.2

Súťažiaci, je povinný uviesť Usporiadateľovi úplné a pravdivé kontaktné údaje, ktoré sú dôležité pre získanie a zaslanie výhry vo forme peňažných prostriedkov na účet prípadného Výherca.

4.3

Súťažiaci, ktorý sa stal Výhercom, je povinný reagovať na výzvu Usporiadateľa do 3 pracovných dní. V opačnom prípade nárok na výhru zaniká.

4.4

Komunikácia zo strany Usporiadateľa prebehne prostredníctvom elektronickej pošty, tj. Zaslaním e-mailu.

4.5

V prípade že výherca nebude na výzvu reagovať do 3 pracovných dní, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na stanovenie náhradného výhercu, ktorý sa týmto dostáva na výherné poradie pôvodného výhercu, ktorý na výzvu nereagoval.

4.6

Súťažiaci je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky a svojím konaním nespôsobil Usporiadateľovi, prípadne ďalším Súťažiacim akúkoľvek ujmu.

4.7

V prípade, že súťažiaci odstúpi od kúpnej zmluvy nárok na výhru zaniká

5. Práva a povinnosti Usporiadateľa

5.1 Usporiadateľ je povinný informovať Výherca o skutočnosti, že sa stal Výhercom do 10 dní od ukončenia súťaže, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol Výherca pri registrácii Užívateľa na stránkach Usporiadateľa.

5.2

Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž pozastaviť, zmeniť, ukončiť bez udania dôvodov, a to v prípade ak dôjde k závažným neočakávaným udalostiam alebo udalostiam ovplyvnených vyššou mocou. V takomto prípade nemá Súťažiaci nárok na akúkoľvek náhradu alebo vyrovnania.

5.3

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zlyhaním systémov a programového vybavenia, ktoré nemajú pôvod v úmyselnom rokovaní Usporiadateľa. V takom prípade si Usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž pozastaviť, zmeniť, ukončiť bez udania dôvodov. Súťažiaci nemá nárok na akúkoľvek náhradu alebo vyrovnania. .

6. osobné údaje

6.1

Všetky dáta získané od Súťažiaceho sú považované za jeho osobné a vzťahuje sa na ne ochrana podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Súťažiaci potvrdzuje, že je uzrozumený najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že má právo na prístup k nim.

6.2

Usporiadateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Súťažiacich nebudú predávané žiadnej tretej osobe, ktorá nie je v akejkoľvek spojitosti s ALLBOARDS sro. Súťažiaci súhlasí s tým, že dáta výhercov obsahujúce meno, priezvisko a mesto odkiaľ víťaz / ka pochádza, môžu byť uverejnená na webových stránkach Usporiadateľa .

6.3

Súťažiaci týmto súhlasí so zasielaním informácií o nových súťažiach a výhrach, reklamné oznámenie Usporiadateľa.

7. Záverečné ustanovenia

7.1

Tieto Súťažné podmienky sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Užívateľ Serverov Usporiadateľa svojou registráciou potvrdzuje, že bol s nimi preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť.

7.2

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie týchto Súťažných podmienok. V tomto prípade Usporiadateľ oznámi zmeny upozornením na svojich Serveroch.

7.3

Tieto Súťažné podmienky sú platné odo dňa 1.5.2021 do 31.5.2021.

Rýchla doprava

prijaté a zaplatené objednávky

odošleme do 48 hodín

Bezpečné dodanie

všetky zásielky sú pokryté

poistením

+420 739 410 459

Horúca linka je otvorená od

8:00 do 16:00 v pracovných dňoch.

14 dní na vrátenie

objednané produkty môžete vrátiť

až do 14 dní od dátumu nákupu